เหตุการณ์สำคัญที่มีผลกระทบต่อโลกและมนุษยชาติ

จุดประสงค์การเรียนรู้
เหตุการณ์สำคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและต่อมนุษยชาติ
1. ผู้เรียนยกตัวอย่าง และวิเคราะห์สาเหตุของเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ ในประวัติศาสตร์ที่มีผลกระทบต่อโลกในยุคปัจจุบันได้
2. ผู้เรียนสามารถอธิบายเรื่องที่เกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญต่างๆของโลกได้อย่างถูกต้องและปราศจากอคติ

3. ผู้เรียนสามารถนำความรู้และข้อมูลที่ได้รับไปวิเคราะห์สถานการณ์โลกได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล
เฉลยสอบก่อนเรียน  20.ข 19.ค 18.ก 17.ก 16.ง 15.ค 14.ก 13.ข 12.ก 11.ข 10.ง 9.ก 8.ก 7.ข 6.ค 5.ข 4.ก 3.ค 2.ข 1.ก

1. เหตุการณ์สำคัญที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและต่อมนุษยชาติ
ช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 และคริสต์ศตวรรษที่ 20 มีเหตุการณ์สำคัญของโลกที่มีผลกระทบต่อมนุษยชาติและความเปลี่ยนแปลงของโลก สรุปได้ดังนี้
1.1 การปฏิวัติดาร์วิน ( The Darwinian Revolution )
1.2 ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ ค.ศ.1929
1.3 การยกพลขึ้นบกในวันดี-เดย์ ( D – Day )
1.4 การสะสมและการลดอาวุธนิวเคลียร์
1.5 การปฏิรูปประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีน
1.6 การล่มสลายของสหภาพโซเวียต
1.7 วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจในเอเชีย
1.8 ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง
1.9 เหตุการณ์การก่อการร้ายวันที่ 11 กันยายน ค.ศ.2001

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น