ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ ค.ศ. 1929


ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ ค.ศ. 1929
1. ความสำคัญของภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ ค.ศ.1929
ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ ค.ศ. 1929 เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาแต่มีผลกระทบต่อนานาประเทศทั่วโลก และเป็นสาเหตุประการหนึ่งของสงครามโลกครั้งที่ 2 เนื่องจากชาติมหาอำนาจ เช่น เยอรมัน อิตาลี และญี่ปุ่น ใช้วิธีแก้ไขปัญหาโดยการขยาดดินแดนเพื่อใช้เป็นแหล่งทรัพยากร วัตถุดิบและฐานทางเศรษฐกิจของตน
2. สาเหตุของปัญหาวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ ค.ศ. 1929
ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ในสหรัฐอเมริกา เมื่อปี ค.ศ. 1929 มีสาเหตุ ดังนี้
2.1 ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรมีมากเกิดความต้องการทำให้ราคาตกต่ำ และมูลค่าการส่งออกก็ลดลงด้วย ในขณะเดียวกันเกษตรกรประสบปัญหาขาดแคลนเงินทุนและมีภาระหนี้สินมาก
2.2 การขยายตัวของการผลิตภาคอุตสาหกรรมลดลง ทำให้สินค้าอุตสาหกรรมมีราคาสูงแต่กำลังซื้อของผู้บริโภคกลับมีน้อยสินค้าจึงเหลือล้นตลาด และเป็นสาเหตุทำให้กิจการของธุรกิจภาคอุตสาหกรรมต้องล้มละลาย
2.3 การชำระหนี้ค่าปฏิกรรมสงครามของประเทศผู้แพ้ในสงครามโลกครั้งที่ 1 โดยเฉพาะเยอรมนี ถูกบังคับให้ผ่อนชำระเป็นรายปี (ปีละ 100 ล้านปอนด์) เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อ และทำให้ค่าของเงินมาร์กของเยอรมนีขาดเสถียรภาพและมีค่าลดต่ำลงจนเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจตามมา
2.4 การเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในสหรัฐอเมริกา มีผลกระทบต่อประเทศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างมาก เช่น การนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศลดลง สินเชื่อหรือเงินกู้ และเงินลงทุนของสหรัฐฯในประเทศต่างๆ ก็ลดลงด้วย เป็นผลให้เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในประเทศอื่นๆ ตามมา
3. ผลกระทบของวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ค.ศ. 1929 ที่มีต่อโลก
ภาวะวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ ค.ศ. 1929 ที่เกิดในสหรัฐอเมริกา ได้ส่งผลกระทบต่อประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก สรุปเฉพาะที่สำคัญได้ ดังนี้
3.1 ผลกระทบต่อประเทศต่าง ๆ ในยุโรป เนื่องจากสหรัฐอเมริกาเป็นตลาดสินค้าขนาดใหญ่ของประเทศต่าง ๆ ในยุโรปลดลง และสหรัฐฯ ยังลดปริมาณเงินกู้และการลงทุนในยุโรปลงอีกด้วย ทำให้เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในประเทศต่าง ๆ ของยุโรปตามมา
3.2 ผลกระทบต่อประเทศญี่ปุ่น คือ ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสินค้าญึ่ปุ่นในตลาดโลก
ลดลง อัตราการว่างงานจึงขยายตัวเพิ่มสูงขึ้น และต้องประสบปัญหาขาดดุลการค้าอย่างหนัก ญี่ปุ่นจึงแก้ปัญหาโดยการขยายดินแดนเข้ายึดครองแมนจูเรียของจีน ในปี ค.ศ.1931
3.3 ผลกระทบต่อประเทศไทย ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำของโลก ปี ค.ศ. 1929 ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ประเทศไทยต้องประสบปัญหาการขาดดุลการค้า สินค้าออกของไทย เช่น ข้าว ไม้สัก และดีบุก มีราคาตกต่ำ ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจดังกล่าวเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475


ที่มา : วิกิพิเดีย สารานุกรมเสรี http.//th.wikipedia.org.wiki

(วิทยา ปานะบุตร. 2550 : 120-121)3 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ20 สิงหาคม 2552 17:57

    ขอบคุณสำหรับบทความนะค่ะ^^

    ตอบลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ10 กันยายน 2555 09:35

    เนื้อหาดีเข้าใจง่ายกิจกรรมเหมาะสม แต่อยากให้อาจารย์เฉลยเป็ยชุดๆ คะุ เพราะบ้างครั้งงและสับสน คนความรู้น้อย ARNOMEE16

    ตอบลบ

แสดงความคิดเห็น