โปรดอ่านคำแนะนำให้ละเอียด


เนื้อหาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตนี้ เป็นเนื้อหาบทเรียนเพื่อให้ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน รายวิชา ส43101 สาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง เหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับความขัดแย้ง ความร่วมมือ และการสร้างสันติภาพของโลก ซึ่งผู้รายงานได้นำภาพยนตร์วีดีโอและภาพสไลด์ที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับเหตุการณ์ตามเนื้อหาบทเรียนอย่างครบถ้วน ผู้เรียนสามารถคลิกเปิดชมภาพยนตร์ได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ ผู้รายงานยังได้จัดกิจกรรม ใบงาน และแบบทดสอบก่อนเรียน/หลังเรียน ตามหัวข้อเนื้อหาบทเรียนตามลำดับของหน่วยการเรียนที่ 3 ซึ่งผู้เรียนเมื่อได้ทำแบบทดสอบก่อนหรือหลังเรียนเสร็จแล้ว สามารถตรวจสอบคำตอบที่ถูกต้องได้ โดยคลิกเลื่อน Scroll bar ไปที่ท้ายบทเรียนแต่ละเรื่อง (ทั้งนี้ผู้เรียนต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองไม่เปิดดูคำตอบก่อน ความซื่อสัตย์จะทำให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่น และภูมิใจและเป็นการวัดความรู้จริงของตนเอง)

หมายเหตุ สำหรับกิจกรรมใบงานและการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ผู้รายงานได้จัดรูปแบบการเข้าทำกิจกรรมไว้เป็น 2 แนวทาง คือ
1. จัดรูปแบบเว็บไซต์ โดยให้ผู้ที่ไม่ได้เข้าชั้นเรียน เนื่องจากมีกิจธุระจำเป็น ป่วย ลา หรือผู้ที่สนใจค้นคว้าหาความรู้ทั่วๆ ไป ได้เข้าไปทำโดยพิมพ์ตอบ หรือ
คลิกตอบข้อทดสอบในหน้าเว็บของกิจกรรมนั้นๆ ได้เลย (ต้องลงชื่อ ชั้น เลขที่ ก่อนทำกิจกรรม เสร็จแล้ว คลิกส่ง) ซึ่งผู้สอนสามารถเข้าไปตรวจงานที่ผู้เรียน
คลิกส่งไปนั้นได้ ทำให้ผู้ที่ไม่ได้เข้าชั้นเรียนสามารถเรียนหรือทำกิจกรรมได้ทันเพื่อน
2. เนื่องจากผู้เรียนที่เข้าชั้นเรียนตามปกติมีจำนวนมาก การที่ผู้เรียนเข้าไปทำกิจกรรมในหน้าเว็บไซต์โดยตรงทำให้เกิดปัญหาหลายประการ เช่น เนื้อที่ในการเก็บข้อมูลจำกัด เกิดความล่าช้าในการแสดงผลขณะที่ผู้เรียนทุกคนทำงาน ผู้รายงานจึงได้จัดทำแบบฝึกเป็นเอกสารรูปเล่มขึ้น (แบบฝึกบทเรียนออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต)เพื่อให้ผู้เรียนที่เข้าชั้นเรียนตามปกติได้ใช้เป็นแบบฝึกเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เก็บความรู้และผลงานกิจกรรมของผู้เรียน
จุดประสงค์การเรียนรู้ของหน่วยการเรียนรู้ที่ 3
1. เรื่อง พัฒนาการของมนุษยชาติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
1) ผู้เรียนสามารถอธิบายปัจจัยทางภูมิศาสตร์กับการสร้างสรรค์ทางอารยธรรมได้
2) ผู้เรียนสามารถเล่าถึงพัฒนาการของมนุษย์จากอดีตถึงปัจจุบันได้
3) ผู้เรียนสามารถอธิบายปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการพัฒนาของชาติไทยได้
4) ผู้เรียนสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มการพัฒนาการของมนุษยชาติในอนาคตได้


2. เรื่อง ความขัดแย้งและความร่วมมือระหว่างประเทศ

5) ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงสาเหตุความขัดแย้งของมนุษยชาติได้
6) ผู้เรียนสามารถอธิบายสาเหตุของการเกิดความขัดแย้งระหว่างประเทศได้
7) ผู้เรียนสามารถบอกวิธีการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศโดยสันติวิธีได้
8) ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ถึงผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้
3. เรื่อง สงครามโลกครั้งที่ 1 และภาวะหลังสงคราม
9) ผู้เรียนสามารถอธิบาย ถึงสาเหตุและผลกระทบของสงครามโลกครั้งที่ 1โดยสังเขปได้ 10) ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์บทบาทและความสำเร็จขององค์การระหว่างประเทศที่ทำหน้าที่รักษาสันติภาพของโลกภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ได้
11) ผู้เรียนสามารถเล่าเหตุการณ์สำคัญๆของสงครามโลกครั้งที่ 1ได้อย่างถูกต้องและปราศจากอคติ

4. เรื่อง สงครามโลกครั้งที่ 2 และภาวะหลังสงคราม

12) ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงสาเหตุและผลกระทบของสงครามโลกครั้งที่ 2โดยสังเขปได้
13) ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์บทบาทและความสำเร็จขององค์การระหว่างประเทศที่ทำหน้าที่รักษา สันติภาพของโลกภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้
14) ผู้เรียนสามารถเล่าเหตุการณ์สำคัญๆของสงครามโลกครั้งที่ 2ได้อย่างถูกต้องและปราศจากอคติ

5. เรื่อง เหตุการณ์สำคัญที่มีผลกระทบต่อมนุษยชาติ

15) ผู้เรียนสามารถยกตัวอย่าง และวิเคราะห์สาเหตุของเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ ในประวัติศาสตร์ที่มีผลกระทบต่อโลกในยุคปัจจุบันได้
16) ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงเรื่องที่เกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญต่างๆ ของโลกได้อย่างถูกต้องและปราศจากอคติ
17) ผู้เรียนสามารถนำความรู้และข้อมูลที่ได้รับไปวิเคราะห์สถานการณ์โลกได้อย่างเป็น เหตุเป็นผล
ผู้เข้าศึกษาอ่านทำความเข้าใจจากคำแนะนำและศึกษารายละเอียดของจุดประสงค์การเรียนรู้เสร็จแล้วให้ผู้เรียน คลิกที่แถบลิงก์ใต้ Home หน้าหลัก ก่อนเข้าศึกษาเพื่อเริ่มเข้าศึกษาตามลำดับต่อไป
ผู้เรียนสามารถเลือกศึกษาเนื้อหาความรู้ และคลิกชมภาพยนต์วิดีทัศน์ที่เกี่ยวกับเนื้อหาได้ตลอดเวลา